Ik help het onderwijs graag duurzaam op weg.


Na de herfstvakantie van 2019 ben ik gestart als interim intern begeleider op twee openbare basisscholen van Stichting Talent Primair: SWS de Catamaran in Loosdrecht en OBS de Tweemaster in Nigtevecht. Beide scholen hebben als motto "Wij maken onderwijs leuk", maar naast plezier is kwaliteit natuurlijk minstens zo belangrijk. Met de directie en de teams heb ik me gebogen over de vragen "Waar staan we?" en "Waar gaan we (dus) naartoe?" om een professionele kwaliteitsslag te kunnen initiëren. Aan de hand van mijn breed gedragen verbeterplan en helder plan van aanpak zijn we samen aan de slag gegaan. 

Behaalde resultaten:

 • opstellen van een doelgericht verbeterplan, met een realistisch plan van aanpak
 • versterking van de professionele cultuur, onder meer door de invoering van kwaliteitskaarten met heldere afspraken
 • implementatie van een passende vorm van zicht op ontwikkeling en de teams leren om op basis van analyse te komen tot een plan
 • opzetten van een interne zorg- en ondersteuningsstructuur
 • aanvragen zorgarrangementen voor leerlingen die hierbij gebaat zijn en de teams leren zorgleerlingen in het vizier te krijgen en te volgen
 • sparren met en adviseren van de directie waar het leiderschap betreft en hen proactief ondersteunen bij verschillende functiegebonden zaken 
20200602 Referentie Natalie de Baat | Talent Primair
PDF – 178.0 KB 99 downloads
20200622 Referentie II Natalie de Baat | Talent Primair
PDF – 66.3 KB 81 downloads

Schooljaar 2018-2019 werkte ik op waarschijnlijk de mooiste school van Brabant: de P.C. Juliana van Stolberg. Het betrof een overbruggingsopdracht in aanloop naar een nieuw te benoemen directeur. Naast het door laten draaien van deze grote school, gaf ik leiding aan verschillende onderwijskundige ontwikkelingen en richtte ik me daarnaast op versterking van de professionele cultuur. Een mooie opdracht, voor een bevlogen scholengroep.

Behaalde resultaten:

 • vervulling van het integraal schoolleiderschap, met alle organisatorische, onderwijskundige en personele aspecten die daaraan verbonden zijn
 • steviger positionering van het (midden)management
 • initiëren van en begeleiden van het proces naar een sterkere professionele samenwerking en -cultuur
 • verbetering onderwijsopbrengsten vanuit vergroten eigenaarschap
 • up-to-date overdracht 
20190801 Referentie Natalie de Baat | Willem van Oranje Scholengroep
PDF – 123.3 KB 96 downloads

In de eerste helft van 2018 heb ik gewerkt als Interim Co-manager op OBS De Kranepoort in Gouderak. Vanuit mijn leidinggevende ervaring trad ik op als sparring-partner van de directrice en coachte ik haar proactief bij haar werkzaamheden. Mijn onderwijskundige kennis heb ik ingezet in om een passende zorg- en ondersteuningsstructuur in te richten. Het sturen op betere onderwijsopbrengsten en het verbeteren van de didactische vaardigheden waren hiermee samenhangende doelen.

Behaalde resultaten:

 • implementatie van een professionele cultuur, waarbij een proactieve houding, coöperatief werken, analyseren en reflecteren uitgangspunten zijn
 • mede implementeren van Expliciete Directe Instructie (EDI) als methodiek binnen het vakgebied rekenen
 • opstellen van een ondersteuningsplan, dat als ‘handboek’ dient voor de interne zorg- en ondersteuningsstructuur
 • analyse en externe verantwoording van de onderwijsopbrengsten op school-, groeps- en leerlingniveau
20180629 Feedback team aan Natalie de Baat | OBS De Kranepoort
PDF – 404.4 KB 88 downloads

In 2010 ben ik gestart als directeur op CBS De Springplank in Rhenen. Van een school die zowel letterlijk als figuurlijk achterstallig onderhouden was, heb ik gewerkt aan een school die voldoet aan alle eisen van goed onderwijs met een deskundig team en goede onderwijsopbrengsten. De school is in 2014 gehuisvest in een nieuw schoolgebouw, dat mede door mijn inzet gerealiseerd is. 

Na invoering van de Code Goed Bestuur, met de wettelijke scheiding tussen bestuur en toezicht, ben ik in 2011 uitvoerend bestuurder geworden. De scholenvereniging bestuurde twee scholen met 525 leerlingen, 32 fte en een jaarlijks budget van 2,6 miljoen euro.

Behaalde resultaten:

 • nieuwbouw school met een UAV-GC aanbesteding
 • ontwikkelen van een breed gedragen visie op goed onderwijs
 • versterken onderwijskwaliteit, met opbrengsten boven het landelijk gemiddelde
 • ontwikkelen van een krachtig MT
 • bevorderen deskundigheid van de individuele personeelsleden en het team als geheel, zoals invoering Kanjertraining, handelings- en opbrengstgericht werken, communicatie en feedback
 • invoering nieuwe schooltijden na gedegen onderzoek
 • aanbod buitenschoolse opvang in de school; lopend onderzoek naar de mogelijkheden van een peutergroep met versterking van de doorgaande lijn van 2,5 tot 12-jarigen
 • duidelijke profilering van de school in uitstraling (huisstijl) en activiteiten
 • initiëren en begeleiden van invoering Code Goed Bestuur, waaronder opstellen van een Intern en Bestuurlijk Toezichtskader
 • versterken van de bestuurlijke professionaliteit middels invoering van het werken met portefeuillehouders binnen de verschillende beleidsdomeinen
 • sturen op financieel gezonde kengetallen door "Eerst kiezen, dan delen"
 • bezuiniging op personeelskosten
 • opstellen van het jaarlijkse bestuursverslag, meerjarenbegrotingen en risicomanagement
 • representeren van de vereniging in externe netwerken en samenwerkingsverbanden
20180709 Referentie Natalie de Baat | VPCO Rhenen
PDF – 124.6 KB 89 downloads